top of page
  • Writer's pictureArthura Hector

Magnetic Moon of the Light Child

ASHTAR: THE CHILD OF LIGHT IS GOING TO SPEAK

ABUSE CHILDREN

The full moon of September 10, 2022 will cause a deep clearing. The light child wakes up and transforms her energy, it gets the need to start speaking actively. The brain is not yet fully grown, but the voice that will speak comes from a higher consciousness. It is the call of an ancient wisdom and it is connected to a higher dimension of light. This intelligence has been disrupted and is now being opened to give insight. The Mary energy calls all children to activate the inner light.


LONG AGO

This moon takes the brain waves to a higher level, so that images from a distant past emerge. These are beautiful images in which the Light Child lived in harmony, but this memory brings up many emotions, because the world they live in is so different. The child of light now wants to break the chains of captivity so that they can all stand up to be seen and heard. For the heart can no longer bear all this.


BIG IMPACT: END OF AN ANCIENT ERA

A new time is dawning, Elisabeth the Queen of England has passed away on September 8, 2022. The New World Order is now rising, but many secrets are revealed, they are crushed with great difficulty. Yet there will be an unexpected blow, in which the (light) children play a major role. The chaos that is being put down is going to slope: 'The truth will come out.'


Not everyone can bear this truth and some will succumb to this blow, many will pass, but the chaos also carries much light and comfort. Focus on that, even if you feel the sorrow of the world. Try to recharge yourself with beautiful music, colors, flowers, artistic movement and singing, then you can tolerate and process all this better. Get out of the negativity in time.


HOLY MARY ENERGY

The Holy Mary energy will help the light child to find the right way, people will appear on their path who will help them to transform this suffering. The parents who have been entangled by many abuses stand up to rescue their child from emergencies. The social workers, counselors and teachers are also starting to stir, they see too much injustice and suffering. The government has to answer for itself and is wavering.

INNER CHILD

The inner child that has never been able to speak suddenly becomes aware of the common thread in their lives. Following the common thread brings them to the obstacles they have been feeling all their lives. The inner child wants to speak and it fights free so that their new talents can be born. When the inner child is healed, the new talents develop quickly.


The Prisson of the Illusion is Broken

The illusion is an unfair game that no one has to live up to because it manipulates your choice. The free choice from the heart will arise and this realization will bring many to their senses, causing the mind to become rebellious. As the New World Order expands further, there will be great opposition. Autumn carries a new solution and it is not just the leaves that will fall.


MAGNETIC MOON

The full moon has a powerful effect on the Earths magnetic field. Her great transformation power is much stronger than usual, this is due to the magnetic wave (Arthura: see previous posts), this will now merge with the power of the full moon. The Magnetic Moon and Mother Mary work together on a special healing energy. The soft and comforting Light they send to your heart and to the children of light who are opening.


THE NATURAL WAY

The natural connection between mother and child is reinforced by this moon. The parents bear the main responsibility and not the 'unknown specialist'. The government wants to take over the parental role, but the love bond between the light children and parents is very strong and conquers all.


CHILDREN OF LIGHT

The light children long for a natural connection. Often they do not understand how it works on earth, a loving embrace is so much needed. Disconnecting the parents too quickly from an unnatural choice can cause great damage. Light children come from a loving light world in which everyone is connected to each other. The duality on Earth makes them very lonely. Far too quickly children are treated like adults, even though they are very wise, with their connecting light being broken. The connecting light is the line that connects the heart to others. This light may be received and passed on, if there is a rational block here, remove it!


NATURAL CHOICE

Are the children on earth still allowed to play? Can the adolescents still slowly fly out and (temporarily) return from a safe parental base? Becoming independent goes through trial and error, it is a natural process. The regular aid works according to the laws of the government, the old box method. How can a government know what this child of light needs? Light children and parents know very well what they need, through a holistic way (helicopter vieuw) and according to the laws of nature they can come into balance together again. Detaching from each other is done in a gentler way.


Children of light want to follow their hearts, give them space. The inner child of light in your heart wants to play, give it space. Don't be afraid to give that space or to take up space. This natural movement was often disturbed and may be restored from the heart.


I salute the Light in your heart


Adonai Ashtar


September 9, 2022


This post may be shared in its entirety and citing the source:

© Arthura Hectorwww.ashtar-rose.comAll rights reserved.
MISSTANDEN KINDEREN

De volle maan van 10 september 2022 zorgt voor een diepe opschoning. Het lichtkind wordt wakker en transformeert haar energie, het krijgt de behoefte om actief te gaan spreken. De hersenen zijn nog niet volgroeid, maar de stem die gaat spreken komt vanuit een hoger bewustzijn. Het is de roep van een oude wijsheid en deze is verbonden met een hogere lichtdimensie. Deze intelligentie is verstoord geraakt en wordt nu geopend om inzicht te geven. De Maria energie roept alle kinderen om het innerlijk licht te activeren


VER VERLEDEN

Deze maan brengt de hersengolven naar een hoger niveau, zodat er beelden vanuit een ver verleden bovenkomen. Dit zijn mooie beelden waarin het Lichtkind in harmonie leefde, maar deze herinnering brengt veel emoties naar boven, omdat de wereld waarin zij leven zo anders is. Het lichtkind wil nu de ketens van de gevangenschap verbreken, zodat zij allen kunnen gaan opstaan om gezien en gehoord worden. Want het hart kan dit alles niet langer meer verdragen.


KLAP OP DE VUURPIJL EN EINDE TIJDPERK VAN EEN OUDE MACHT

Een nieuwe tijd breekt aan, Elisabeth de koningin van Engeland is overleden op 8 september 2022. De Nieuwe Wereld Orde staat nu verder op, maar vele geheimen komen boven water, zij worden met veel moeite de kop ingedrukt. Toch zal er een onverwachte klap ontstaan, waarin de (licht)kinderen een grote rol spelen. De chaos die neergezet wordt gaat hellen: 'De waarheid zal tevoorschijn komen.'


Niet iedereen kan deze waarheid verdragen en sommige zullen onder deze klap bezwijken, vele gaan over, maar de chaos draagt ook veel licht en troost in zich. Richt je daar op, ook al voel je het verdriet van de wereld. Probeer je op te laden aan mooie muziek, kleuren, bloemen, artistieke beweging en zang, dan kun je dit alles beter verdragen en verwerken. Stap op tijd uit de negativiteit.


MARIA ENERGIE

De Heilige Maria energie zal het lichtkind helpen de juiste weg te vinden, er zullen mensen op hun pad verschijnen die hen helpen om dit leed om te zetten. De ouders die door vele misstanden verstrikt zijn geraakt gaan opstaan om hun kind te redden uit noodsituaties. Ook de hulpverleners, begeleiders en leerkrachtengaan gaan zich roeren, zij zien teveel onrecht en leed. De overheid moet zich gaan verantwoorden en wankelt.


INNERLIJK KIND

Het innerlijk kind wat nooit heeft kunnen spreken, wordt zich plots bewust van de rode draad in hun leven. Het volgen van de rode draad brengt hen bij de belemmeringen die zij hun hele leven al voelen. Het innerlijk kind wil gaan spreken en het vecht zich vrij, zodat hun nieuwe talenten geboren kunnen worden. Wanneer het innerlijk kind is geheeld, gaan de nieuwe talenten zich snel ontwikkelen.


De gevangenis van de Illusie wordt Doorbroken

De illusie is een oneerlijk spel waar niemand aan hoeft te voldoen, want het manipuleert jouw keuze. De vrije keuze vanuit het hart gaat opstaan en dit besef zal vele tot bezinning brengen, waardoor de geest opstandig wordt. Wanneer de Nieuwe Wereld Orde zich verder uitbreid, zal er een grote tegenwerking ontstaan. De herfst draagt een nieuwe oplossing in zich en niet alleen het blad gaat vallen.


MAGNETISCHE MAAN

De volle maan werkt krachtig door in het magnetisch veld van de aarde. Haar grote transformatiekracht is veel sterker dan anders, dit komt door de magnetische golf (Arthura: zie vorige berichten), deze gaat nu samen vloeien met de kracht van de volle maan. De Magnetische Maan en Moeder Maria werken samen aan een bijzondere helende energie. Het zachte en troostende Licht zenden zij naar jouw hart en naar de lichtkinderen die opengaan.


DE NATUURLIJKE MANIER

De natuurlijke verbinding tussen moeder en kind wordt door deze maan extra bekrachtigd. De ouders dragen de hoofdverantwoordelijkheid en niet de 'onbekende specialist'. De overheid wil de ouderrol overnemen, maar de liefdesband tussen de lichtkinderen en ouders is zeer sterk en overwint alles.


LICHTKINDEREN

De lichtkinderen verlangen naar een natuurlijke verbinding. Vaak snappen zij niet hoe het op aarde werkt, een liefdevolle omarming is zo hard nodig. Een te snelle loskoppeling van de ouders vanuit een onnatuurlijke keuze, kan grote schade aanrichten. Lichtkinderen komen vanuit een liefdevolle lichtwereld waarin iedereen verbonden is met elkaar. De dualiteit op aarde maakt hen heel eenzaam. Veel te snel worden kinderen als volwassenen behandeld, ook al zijn zij heel wijs, waarbij hun verbindingslicht wordt verbroken. Het verbindingslicht is de lijn die het hart connect met anderen. Dit licht mag ontvangen en doorgegeven worden, ligt hier een rationele blokkade, hef deze dan op!


VAKJES METHODE

Mogen de kinderen op aarde nog wel spelen? Mogen de pubers nog wel vanuit een veilige ouderlijke basis langzaam uitvliegen en weer (tijdelijk) terugkeren? Zelfstandig worden gaat met vallen en opstaan, het is een natuurlijk proces. De reguliere hulpverlening werkt volgens de wetten van de overheid, de vakjes methode. Hoe kan een overheid nu weten wat dit lichtkind kind nodig heeft? Lichtkinderen en ouders weten heel goed wat ze nodig hebben, via een holistische wijze en volgens de wetten van de natuur kunnen zij weer mooi samen in balans komen. Het loskomen van elkaar gaat op een zachtere manier.


Lichtkinderen willen hun hart volgen, geef hen de ruimte. Het innerlijk lichtkind in jouw hart wil graag spelen, geef het de ruimte. Wees niet bang om die ruimte te geven of om ruimte in te nemen. Deze natuurlijke beweging werd vaak verstoord en mag herstelt worden vanuit het hart.


Ik groet het Licht in je hart


Adonai Ashtar


9 september 2022


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron:

© Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.

Opmerkingen


 ARCHIVE
bottom of page