top of page
  • Writer's pictureArthura Hector

Equinox: Activation Quantum Power

ASHTAR: ELECTRIC EQUINOX AND THE QUANTUM CHILD OF LIGHT

MAGNETIC FIELD

In recent months, the magnetic field became active and influenced the energy on Earth. The Earth resonances rose to a higher frequency in the Quantum Field and many waves were created.


AUTUM EQUINOX

During the Equinox of September 23, 2022, the Quantum Field was fertilized with a higher intelligence that could transfer higher knowledge. These waves activated the knowledge (via electrically charged particles) in and around the human body. So you can speak of an intelligent force that activated the brain.


The Quantum energy began to flow and move causing a higher

knowledge could be delivered to the human brain. The light codes in the Quantum Field were spread and activated the Light Child.


Activation Light Children

Many Light Children were activated and prepared to speak about the abuses in which the Mary and Angelic energies are active and protecting those who need it. Through the Light Codes in the Quantum Field, communication with a higher consciousness is possible. The higher dimensions are connected to this and so the Light Child can be reached through a higher consciousness.


Everything is prepared and brought out at the right time. It is ready, but the safety of the children is paramount.


QUANTUM FIELD

The Quantum Field consists of invisible impulses. It transfers its knowledge from different levels of consciousness. It is a kind of communication faster than light. It bridges great distances in the cosmos, but also in the ion field of the earth and also between humans, animals and plants. All around you are Quantum Particles that are activated by the consciousness of a living organism, in the form of electrical impulses.


The Quantum particles establish an interconnection so that the energetic light packet is sent and received from one address to another. The content of the information packet influences the form of transmission in waves, particles or radiation. (Telepathy and morphogenetic fields also work that way in their own environmental structure.)

EARTH RESONANCE

The Schumann resonance (earth resonance) is constantly increased by lightning strikes and influenced by magnetic waves from the cosmos, causing the Quantum particles to move faster. Most people receive the light codes in their sleep. Often in meditations, moments of silence and through dream time the light codes are made material via a cosmic ray. Images or other signals then arise in consciousness.


LOWER RESONANCES

The lower fields cannot enter this higher field, they form digital clouds in the consciousness of the psyche and through the cat and mouse game they try to disrupt your true focus. This psychic manipulation can be circumvented by raising the brain waves and ascending to a higher vibration. From this view you can see through the manipulations and choose the right path.


BRAIN WAVES

How can you positively activate your brain?

It starts with positive thoughts, from which positive images and feelings arise and these influence your mind and the brain waves in your brain, so that the frequency wave changes and gets higher. Through the stillness of the heart your dreams, inner visualizations and imagination can be used to activate a higher field. The inner light will shine. Emotions and feelings of love, empathy and compassion arise and contain the light codes to open and enter the gate.


Mediation, mindfulness, music, art and/or a loving prayer etc. can open the way for you to make this connection. The more often you repeat this, the stronger this connection becomes. Eventually your Line of Light becomes so firm that it is permanently anchored. It is the Light Line which rises from the core of Mother Earth, through the heart to God the source. The Higher Self can make the right attunement in this way and help you choose the right thing during difficult situations, through the inner voice.


INNER CHILD

It is important to purge and disconnect from the past. Create a beautiful bond with the inner child. The inner child may now grow with you to the age you really are, so that the knowledge is released and can be realized in an earthly form.


Feel your unique blueprint, your true core.


I salute the Light in your Heart


Adonai Ashtar


September 24, 2022


This post may be shared in its entirety and citing the source:

© Arthura Hectorwww.ashtar-rose.comAll rights reserved.


MAGENETISCH VELD

De afgelopen maanden werden de magnetische velden actief en beïnvloedde de energie op aarde. De aarde resonanties stegen naar een hogere frequentie in het Quantumveld en er ontstond vele golven. Deze golven activeerde de kennis (via elektrisch geladen deeltjes) in en om het lichaam van de mens. Je kunt dus spreken van een intelligente kracht die het brein activeert.


QUANTUM ENERGIE

Het Quantumveld werd bevrucht met een hogere intelligentie waarbij een hogere kennis kon worden overgedragen. De Quantum energie begon te stromen en te bewegen waardoor de hogere kennis afgegeven kon worden aan het menselijke brein. De lichtcodes in het Quantumveld

werden verspreid en activeerde het Lichtkind.

Activatie Lichtkinderen

Vele Lichtkinderen werden geactiveerd en voorbereid om te gaan spreken over de misstanden, waarin de Maria en Engelen energie actief zijn en degene beschermen die dit nodig hebben. Via de Lichtcodes in het Quantumveld is er een communicatie mogelijk met een hoger bewustzijn. De hogere dimensies zijn hierop aangesloten en zo kan het Lichtkind bereikt worden door een hoger bewustzijn.


Alles wordt voorbereid en op het juiste moment naar buiten gebracht. Het staat klaar, maar de veiligheid van de kinderen staat voorop.


QUANTUMVELD

Het Quantumveld bestaat uit onzichtbare impulsen. Het draagt haar kennis over vanuit verschillende bewustzijns niveaus. Het is een soort communicatievorm sneller dan het licht. Het overbrugt grote afstanden in de kosmos, maar ook in het ionenveld van de aarde en tevens tussen mens, dier en plant. Overal om je heen bevinden zich Quantumdeeltjes die actief worden door het bewustzijn van een levend organisme, in de vorm van elektrische impulsen.


De Quantum deeltjes brengen een onderlinge verbinding tot stand, zodat het energetisch lichtpakketje van het ene adres naar het andere wordt verzonden en ontvangen. De inhoud van het informatiepakketje beïnvloed de vorm van verzending in golven, deeltjes of straling. (Telepathie en morfogenetische velden werken ook op die manier in een eigen omgevingsstructuur.)


AARDE RESONANTIE

De Schumann resonantie (aarde resonantie) wordt steeds verhoogt door blikseminslag en beïnvloed door magnetische golven vanuit de kosmos, waardoor de Quantumdeeltjes sneller gaan bewegen. De meeste mensen ontvangen de lichtcodes in hun slaap. Vaak in meditaties, stilte momenten en via de droomtijd worden de lichtcodes via een kosmische straal stoffelijk gemaakt. Beelden of andere signalen komen dan in het bewustzijn naar boven.


LAGERE RESONANTIES

De lagere velden kunnen niet toetreden tot dit hogere veld, zij vormen digitale wolken in het bewustzijn van de psyche en via het kat en muis spel proberen ze jouw ware focus te verstoren. Deze psychische manipulatie kunnen omzeild worden door de hersengolven te verhogen en naar een hogere vibratie op te stijgen. Vanuit deze visie kun je de manipulaties doorzien en het juiste pad kiezen.


HERSENGOLVEN

Hoe kun je jouw brein positief activeren?

Het begint bij positieve gedachten, waaruit positieve beelden en gevoelens voortkomen en deze beïnvloeden jouw geest en de hersengolven in je brein, zodat de frequentiegolf verandert en hoger wordt. Via de stilte van het hart kunnen jouw dromen, innerlijke visualisaties en verbeeldingskracht ingezet worden om een hogere veld te activeren. Het innerlijk licht gaat stralen. Emoties en gevoelens van liefde, empathie en mededogen komen boven en bevatten de lichtcodes om de poort te openen en binnen te treden.


Mediatie, mindfulness, muziek, kunst en/of een liefdevol gebed etc. kunnen voor jou de weg openen om deze verbinding aan te gaan. Hoe vaker je dit herhaalt hoe sterker deze verbinding wordt. Uiteindelijk wordt jouw Lichtlijn zo stevig dat deze permanent wordt verankerd. Het is de Lichtlijn welke vanuit de kern van moeder aarde, via het hart naar God de bron opstijgt. Het Hoger Zelf kan op deze manier een juiste afstemming maken en je helpen het juiste te kiezen tijdens moeilijke situaties, via de innerlijke stem.


INNERLIJK KIND

Het is belangrijk om het verleden te zuiveren en los te koppelen. Zorg voor een mooie band met het innerlijk kind. Het innerlijk kind mag nu meegroeien naar de leeftijd die je werkelijk bent, zodat de kennis vrij komt en in een aardse vorm gerealiseerd kan worden.


Voel je unieke blauwdruk, jouw ware kern.


Ik groet het Licht in je Hart


Adonai Ashtar24 september 2022


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron:

© Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.Kommentarer


 ARCHIVE
bottom of page