top of page
  • Writer's pictureArthura Hector

Light Activation Day: 23-02-2023 

ASHTAR: NEW CONSCIOUSNESS: ACTIVATION DAYS OF LIGHT

LIGHT ACTIVATION DAYS

When the date of 23-02-2023 is reached, a wave of change arises, the light world has marked this new point as the final turning point. Many activation days of the light will follow and the consciousness will resonate many octaves higher in a short time.


On these days, a transmutation will take place in the cells. This great light will touch many and it will continue to work in your system both energetically and physically. It is not important to name all days, because on these days you feel different than usual, they are the days and nights when the light speaks directly to you and activates the heart more and more.

Many layers in your consciousness open, as if an alarm clock goes off and vibrates you awake. The light will start flowing through you so quickly that sadness will surface and then take you in a wistful farewell to the old. Then, later in the day, there will be a turn in the heart where a joyful feeling will free you from all the pain.


The days on which the light activations take place will follow each other faster and faster.

The 'earthly gaze' now becomes a 'cosmic vision' and the starlight will speak to you again. Consciousness is raised so that new images come in, the creative brain can understand and place them.

TELEPATHIC CONTACT

Many starlight beings send light messages to the earth, whereby symbols and light codes open the cosmic knowledge. The Earth receives these activations in its ion sphere, resetting its magnetic field.


SOUND WAVES

The sound waves that the earth emits from its crystalline core communicate with the cosmic codes of light, in this way it processes all this into a planetary energy. The planetary consciousness takes care of the absorption and distribution of the light.


These are small (sometimes large) explosions of light in the stratosphere. Her tone is getting lighter and this is the new language born from the light activation days.


From the heart this new language can speak and make new knowledge receptive, so that you understand what is needed. The creative brain can transform this new language into an earthly form, so that everything can be interpreted correctly. Many books will be written in the new earth language so that all of this comes alive.


Dream and fantasize as much as possible about the new earth and send healing thoughts to each other, so that the collective consciousness is fed with light codes. Joyful thoughts form a new layer in your consciousness and here is the resonance of the hope that you radiate.


The light activation days are surrounded by a golden edge and challenge you to make the right choices, follow your feeling. The turning point of what once was is reached and each will begin to experience the Divine love of unity.


RESTORE PSYCHE

The old system does not fit into the higher frequency, it is very different in energy. The lower waves no longer connect, causing the trauma or old thinking to shift to a completely different way of (trauma) experience.


This positive change in which the emotional life becomes more intense brings about so many deep emotions that the heart starts to sing in a higher pitch. The beauty of the earth is experienced so much more beautifully... this is the invisible world behind the illusion: 'A world of love, light and hope.'


DUALITY

Understanding duality involves a deep belief in the divine light and the true intention becomes the starting point for solving problems, new inventions are ready in a higher layer to shape the new society. Duality has two different sides, but uniting them is the new way of solving.


Approaching problems from different perspectives gives special outcomes that each being can handle. It brings unity, help to bring unity to earth, by creating thoughts of unity.


CREATIVE BRAIN

When the creative brain is inactive, the heart cannot open any further. The head is overloaded, so that psychological complaints are worked out through the body. Chronic suffering often arises, because to cure something is to bring yourself back into balance.

The dream consciousness will be lived through as therapy through many creative expressions. All this causes old programming to falter.


Especially personal attention and loving care can restore the emptiness in the heart. Emotions that are pinned down make everything heavier, but this was part of the old way of thinking and that is being released.


A creative attunement from healers, doctors and specialists ensures that suffering is alleviated. The one-sided view that is now being applied is counterproductive in the new atmosphere. Every human being has a unique resonance, its own biorhythm and a high or lower sensitivity to stimuli. Mapping all this provides a new kind of insight and the balance can be reached more quickly. Instead of fighting over who is right, a new form of cooperation will emerge in which listening to each other will become the starting point. This will open up many wonderful possibilities in healing pain, but especially in experiencing your new healing abilities.

I salute the light in your heart


Adonai Ashtar


February 25, 2023


This message may be shared in its entirety and from a loving intention. Citing the source: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.


* Stratosphere

The stratosphere is located at an altitude of about ten and fifty kilometers. The stratosphere houses the ozone layer that protects life on Earth from ultraviolet sunlight.


*Ionosphere

The ionosphere is a layer around the Earth where the particles are ionized by far ultraviolet and X-rays from the sun. The lower limit of the ionosphere is at an altitude of about 80 km. The ionosphere mainly contains ions and electrons. The aurora is light emitted by these ions.

(Translated by Wix)

LICHT-ACTIVATIE-DAGEN

Wanneer de datum van 23-02-2023 wordt bereikt ontstaat er een golf van verandering, de lichtwereld heeft dit nieuwe punt gemarkeerd als definitief omslagpunt. Vele activatiedagen van het licht gaan volgen en het bewustzijn gaat vele octaven hoger resoneren in een korte tijd.


Op deze dagen zal er een transmutatie plaatsvinden in de cellen. Dit grote licht zal vele aanraken en het zal zowel energetisch als fysiek door gaan werken in je systeem. Het is niet belangrijk om alle dagen te benoemen, want op deze dagen voel je je anders dan anders, het zijn de dagen en nachten waarop het licht direct tot je spreekt en het hart steeds verder activeert.

Vele lagen in jouw bewustzijn gaan open, alsof er een wekker afgaat die je wakker trilt. Het licht zal zo snel door je heen gaan stromen dat er verdriet naar boven komt en je vervolgens meeneemt in een weemoedig afscheid van het oude. Daarna, later op de dag, ontstaat er een omslag in het hart waarbij een vreugdevol gevoel je zal bevrijden van alle pijn.


De dagen waarop de licht-activaties plaatsvinden gaan elkaar steeds sneller opvolgen.

De 'aardse blik' wordt nu een 'kosmische visie' en het sterrenlicht gaat weer tot je spreken. Het bewustzijn wordt verhoogd waardoor er nieuwe beelden binnenkomen, het creatieve brein kan deze begrijpen en plaatsen.


TELEPATHISCH CONTACT

Vele sterrenlichtwezens zenden lichtboodschappen naar de aarde, waarbij symbolen en lichtcodes de kosmische kennis openen. De aarde ontvangt deze activaties in haar ionen sfeer, waardoor haar magnetisch veld gereset worden.


GELUIDSGOLVEN

De geluidsgolven die de aarde uitzendt vanuit haar kristallijne kern gaan communiceren met de kosmische codes van het licht, op deze manier verwerkt zij dit alles naar een planetaire energie. Het planetaire bewustzijn zorgt voor de opname en verspreiding van het licht.


Dit zijn kleine (soms grote) explosies van licht in de stratosfeer. Steeds lichter wordt haar toon en dit is de nieuwe taal die vanuit de licht-activatie-dagen wordt geboren.


Vanuit het hart kan deze nieuwe taal gaan spreken en nieuwe kennis ontvankelijk maken, zodat je begrijpt wat er nodig is. Het creatieve brein kan deze nieuwe taal omvormen naar een aardse vorm, zodat alles op een juiste manier geïnterpreteerd kan worden. Vele boeken zullen geschreven worden in de nieuwe aarde taal, zodat dit alles tot leven komt.


Droom en fantaseer zoveel mogelijk over de nieuwe aarde en zend helende gedachten uit naar elkaar, zodat het collectief bewustzijn gevoed wordt met lichtcodes. Vreugdevolle gedachten vormen een nieuwe laag in jouw bewustzijn en hier bevindt zich de resonantie van de hoop die jij dan uitstraalt.


De licht-activatie-dagen worden omringt met een gouden randje en dagen je uit om de juiste keuzes te maken, volg daarin je gevoel. De kering van wat er ooit was wordt bereikt en ieder zal de Goddelijke liefde van eenheid gaan ervaren.


HERSTEL PSYCHE

Het oude systeem past niet in de hogere frequentie, deze is heel anders van energie. De lagere golven sluiten niet meer aan, waardoor het trauma of het oude denken gaat verschuiven naar een totaal andere manier van (trauma) beleving.


Deze positieve verandering waarbij het gevoelsleven intenser wordt brengt zoveel diepe emoties teweeg dat het hart gaat zingen in een hogere toon. De schoonheid van de aarde wordt zovele male mooier ervaren... dit is de onzichtbare wereld achter de illusie: 'Een wereld van liefde, licht en hoop.'


DUALITEIT

Het begrijpen van de dualiteit gaat gepaard met een diep geloof van het goddelijke licht en

de ware intentie wordt het uitgangspunt om problemen op te lossen, nieuwe uitvinden staan in een hogere laag klaar om de nieuwe maatschappij vorm te geven. Dualiteit heeft twee verschillende kanten, maar deze verenigen is de nieuwe manier van oplossen.


Problemen benaderen vanuit verschillende perspectieven geeft bijzondere uitkomsten die elk wezen kan hanteren. Het brengt eenheid, help mee om de eenheid op aarde te neer te zetten, door gedachten van eenheid te creëren.


CREATIEVE BREIN

Wanneer het creatieve brein op non-actief staat, kan het hart niet verder opengaan. Het hoofd wordt overbelast, waardoor psychische klachten via het lichaam worden uitgewerkt. Vaak ontstaat er een chronisch lijden, want iets genezen is jezelf weer in balans brengen.

Het droombewustzijn zal via vele creatieve uitingen doorleeft worden als therapie. Dit alles zorgt ervoor dat oude programmeringen gaan haperen.


Vooral de persoonlijke aandacht en een liefdevolle verzorging kan de leegte in het hart herstellen. Emoties die vastgezet worden maken alles juist zwaarder, maar dit hoorde bij de oude manier van denken en dat wordt losgelaten.


Een creatieve afstemming vanuit genezers, dokters en specialisten zorgen ervoor dat het lijden verlicht wordt. De eenzijdige blik die nu wordt toegepast werkt averechts in de nieuwe sfeer. Elk mens heeft een unieke resonantie, een eigen bioritme en een hoge of lagere prikkelgevoeligheid. Dit alles in kaart brengen levert een nieuw soort inzicht op en de balans kan sneller bereikt worden. In plaats van te strijden over wie er gelijk heeft, zal er een nieuwe vorm van samenwerking gaan ontstaan waarbij luisteren naar elkaar het uitgangspunt zal worden. Dit zal vele mooie mogelijkheden opleveren in het genezen van pijn, maar vooral in het ervaren van jouw nieuwe helende vermogens.Ik groet het licht in je hart


Adonai Ashtar
25 februari 2023
Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en vanuit een liefdevolle intentie. Onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.


* Stratosfeer

De stratosfeer bevindt zich op ongeveer tien en vijftig kilometer hoogte. De stratosfeer huisvest de ozonlaag die het leven op aarde beschermt tegen ultraviolet zonlicht.
Comments


 ARCHIVE
bottom of page