top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Hoogbegaafd en Paranormaal TherapeutHoofdstuk 5: PARANORMAAL THERAPEUT


5.1 Inleiding

Wat kan een paranormaal therapeut betekenen voor een hoogbegaafd kind met problemen? Op welke manier zal de paranormaal therapeut, vooropgesteld dat hij kennis heeft van hoogbegaafdheid, kinderen met problemen benaderen? Doordat een hoogbegaafd kind andere denkstructuren heeft, ontstaan er vaak problemen. Het kind voelt zich meestal niet begrepen door de omgeving. Frustraties veroorzaken diverse problemen. Hoe het kind met deze frustraties omgaat en hoe deze zich uiten is afhankelijk van het kind zelf. Het is bekend dat hoogbegaafde meisjes zich vaker uiten door zich terug te trekken met als gevolg een gevoel van eenzaamheid, terwijl jongens zich vaker uiten door expressief gedrag zoals hyperactiviteit en baldadigheid. Uiteraard is ieder mens anders en ook de omgeving.


Als we spreken van een hoogbegaafd kind dat kenmerken vertoont van ADHD dan weten we nog niet welke en hoeveel kenmerken we bedoelen. Indien een kind de combinatie hoogbegaafdheid met bijvoorbeeld de ADHD stoornis heeft of welke combinatie we kunnen bedenken, dan begeven we ons buiten het terrein van deze scriptie. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de stoornis dan door een specialist is vastgesteld door middel van beschikbare en betrouwbare testen. Uiteraard kan ook hier de therapeut hulp bieden maar deze onderwerpen komen in het hiernavolgend verder niet meer ter sprake. Deze scriptie gaat uit van kinderen die hoogbegaafd zijn en daardoor problemen ondervinden die zich kunnen uiten in verschijnselen van stoornissen.


5.2 Constatering van hoogbegaafdheid Zoals we reeds hebben kunnen lezen is het niet altijd vanzelfsprekend dat bij hoogbegaafden ook geconstateerd wordt dat men hoogbegaafd is. Veelal zijn het ‘probleem’ kinderen waarbij de oorzaak (nog) niet is achterhaald. De meest betrouwbare manier om hoogbegaafdheid te constateren is om het kind te laten testen.


Het kan echter voorkomen dat de problemen die het hoogbegaafde kind heeft van dusdanige aard zijn dat ook de test niet altijd uitsluitsel kan geven. Wanneer een kind met de kenmerken/verschijnselen van hoogbegaafdheid bij de paranormaal therapeut komt, zal deze in ieder geval op basis van zijn paranormale waarnemingen en zijn psychologische en psychiatrische kennis kunnen denken aan hoogbegaafdheid, ervan uitgaand dat de paranormaal therapeut bekend is met de theorie van hoogbegaafdheid. Indien door de paranormaal therapeut gedacht/verwacht wordt dat het kind hoogbegaafd is en door gesprekken met het kind en de ouders dit aannemelijk lijkt, zal de paranormaal therapeut altijd het advies geven een test te laten afnemen (door een vakkundig en gespecialiseerde psycholoog).


Wanneer namelijk een kind getest wordt en hoogbegaafd blijkt te zijn, dan kan alleen al door het kind uit te leggen dat het hoogbegaafd is en wat dit betekent in de manier van denken van het kind een zeer positief effect optreden. Het hoogbegaafde kind zal, ook wanneer er verder geen problemen zijn, zich hoogstwaarschijnlijk toch hebben afgevraagd of/waarom het anders is dan anderen. Wanneer er wel problemen zijn kan, door uit te leggen waarom en wanneer het ‘fout’ gaat in de communicatie met anderen, het kind zich al gesteund voelen.


Tevens is op basis van deze uitslag uit te leggen waarom het kind gaat onderpresteren, faalangst heeft en/of andere/meerdere negatieve kenmerken vertoont. Zijn echter de problemen van dusdanige aard dat verwacht wordt, of dat blijkt, dat de test nog geen uitsluitsel kan geven, dan zal eerst aan de stabiliteit en gevoeligheid van het kind gewerkt moeten worden.


-27- Hoogbegaafde kinderen

Wanneer namelijk de stabiliteit erg verstoord is kan het voor de paranormaal therapeut moeilijk zijn om tot de oorzaak van de problemen te komen, aangezien de aura een warboel zal blijken te zijn, de energieën hebben geen juiste structuur. Etherisch lichaam Astraallichaam Mentaal lichaam Geestlichaam (ziel) Angelo, 2000: blz 55

5.3 Begeleiding in het proces van erkenning door de hoogbegaafde zelf

Wanneer een kind een hoop problemen heeft en er geconstateerd wordt dat het hoogbegaafd is, moet het proces van erkenning van het kind zelf nog beginnen. Niet voor ieder kind is het voldoende te weten wat de oorzaak is van bijvoorbeeld de ‘onrust’ dat het kind ervaart. Het is wel een zeer belangrijke stap, die over het algemeen door de gespecialiseerde psycholoog die het kind getest heeft wordt genomen. Zelfs wanneer het kind bijvoorbeeld bij deze psycholoog in een zeer goed begeleidingscircuit kan komen, waarvan de resultaten zeker zichtbaar zullen zijn, kan extra begeleiding nodig zijn. Het kind wordt namelijk geconfronteerd met het feit dat bijvoorbeeld de problemen die het kind veroorzaakt heeft, en waar het wellicht heel veel op is aangesproken, een andere oorzaak hebben dan het kind zelf bedacht had.


Bijvoorbeeld; het kind had allang geconstateerd dat het anders was, dat het anders dacht dan anderen, zich niet aan de regels kon (zelf als het dat heel graag wilde) houden, soms doordraaide in woede. In zijn/haar ‘wijsheid’ had het kind dus bijvoorbeeld allang ‘geconstateerd’, en wellicht zelfs geaccepteerd, dat het ‘niet helemaal goed’ bij zijn/haar hoofd was. Plotseling blijkt het kind niet ‘gek’ te zijn, maar juist ‘slim’. Het kind kan heen en weer geslingerd worden in het ‘oude’ zelfbeeld en het accepteren van het juiste zelfbeeld. Door psycho-educatie en magnetiseren kan de paranormaal therapeut het kind helpen en begeleiden in het proces van de erkenning. Door het kind te magnetiseren kan de stroming van energie in de aura geoptimaliseerd worden.


-28- Hoogbegaafde kinderen Het kind zal zich bij een betere doorstroming niet alleen rustiger en prettiger gaan voelen maar ook veel beter tegen invloeden van buitenaf beschermd zijn. Deze combinatie met magnetiseren maakt dat doordat het kind zich prettiger gaat voelen het kind ook beter bereikbaar is voor psycho-educatie. Door te begrijpen en te aanvaarden dat het kind hoogbegaafd is en daardoor op een andere wijze denkt en registreert, zal de het voor het kind makkelijker zijn met bepaalde situaties om te gaan. Ook zal het kind hierdoor inzicht in eigen handelen verkrijgen.


5.4 Begeleiding in het proces van erkenning door de omgeving Wanneer een kind hoogbegaafd blijkt te zijn is het met name van belang dat de omgeving van het kind, ouders, school en vrienden, dit erkennen. Zoals al eerder opgemerkt leven we nog steeds in een maatschappij die het blijkbaar moeilijk te verteren vindt dat iemand hoogbegaafd is. Veelal wordt de oorzaak hiervan gezocht in jaloezie (dat wil ik ook, dat is interessant), angst (ik ben dommer), onwetendheid (wat is dat dan en wat betekent het) en met name de Hollandse instelling ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ schijnt ook veelal naar hoogbegaafden gebruikt te worden.


Ouders hebben er vaak moeite mee te accepteren dat hun kind hoogbegaafd blijkt te zijn. Het geeft vaak toch een ongemakkelijk gevoel; alsof je zo graag met je kind bijzonder wilt zijn. Ondanks het feit dat men weet en beseft dat een hoogbegaafd kind gewoon een kind is wat wellicht veel meer problemen in het leven tegenkomt, blijft het acceptatieproces een moeilijk iets. Helaas werkt de omgeving hier ook wel heel erg in mee. Je babbelt niet eventjes over je hoogbegaafde kind als over koetjes en kalfjes en bovendien vertel je wanneer je over je kind praat dan ook nog over dingen waar het kind erg goed in is. Of misschien wel over de problemen die je kind ondervindt, dat is pas gezeur wanneer je over een kind dat zo intelligent is gaat klagen! Het behoeft een bepaalde mate van zelfverzekerdheid en gevoel van eigenwaarde om, ongeacht de omgeving, je prettig te voelen bij het erkennen van je hoogbegaafde kind.


Dat dit van essentieel belang is mag duidelijk zijn, kinderen voelen nu eenmaal aan hoe je gevoelens ten opzichte van hen zijn. Voel je als ouder je ongemakkelijk bij het feit dat je kind hoogbegaafd is, dan kan het zijn dat het kind dit als een negatieve emotie ten opzichte van het kind zelf ziet. Het kind zal zich hierdoor bijvoorbeeld erg eenzaam gaan voelen. Het risico dat het kind hierdoor geen signalen meer afgeeft wordt dan erg groot. Indien ik als paranormaal therapeut dus een hoogbegaafd kind in de praktijk krijg is niet alleen de behandeling van het kind van hoge prioriteit maar zeker ook de psycho-educatie van de ouders in het proces van erkenning en acceptatie van het feit dat het kind hoogbegaafd is. De ouders zullen hun zelfverzekerdheid en assertiviteit hieromtrent nog hard nodig hebben in onze maatschappij.


Bovendien kunnen ze op deze manier leren beter met het kind te communiceren. Begrip voor het feit dat het kind ‘anders’ denkt, in meerdere stappen zaken registreert, heeft een zeer positief effect op de communicatie binnen het gezin. De ouder heeft tenslotte ook de taak te proberen erkenning voor het kind in de omgeving te bewerkstelligen, bijvoorbeeld op school. Een bepaalde mate van kennis van de materie en van de manier van redeneren van het kind is hierbij van belang.


-29- Hoogbegaafde kinderen


5.5 Behandeling bij diverse probleemgebieden Vaak wordt een probleem of worden meerdere problemen aangegeven die veroorzaakt blijken te zijn door een negatief zelfbeeld van het kind. Als paranormaal therapeut is het uiteraard van belang de problemen te behandelen maar in eerste instantie is het belangrijk te laten ‘zien’ wat de oorzaak van de problemen is. Veelal wordt door cliënten niet of niet meer beseft waar de kern van de problemen zit.


Een kind dat uit verveling baldadig wordt zal beseffen dat het baldadig wordt, en vaak ook aan kunnen geven in welke situaties dit ontstaat. Bij gesprekken zal op den duur er wel uitkomen dat het kind bijvoorbeeld geïrriteerd raakt wanneer het zich onzeker of bedreigd voelt. Maar zelfs dan ben je nog niet bij de oorzaak, het is een gevolg. Wanneer de verveling (bij hoogbegaafdheid) al veel langere tijd speelt en het kind daardoor al veel commentaar en kritiek heeft gekregen kan het kind hierdoor onzeker worden en faalangst krijgen.


Het kind krijgt dan een negatief zelfbeeld en zal dit gaan uiten, bijvoorbeeld door baldadigheid, de baldadigheid is dus een gevolg van een negatief zelfbeeld wat een gevolg is van (reacties op) verveling hetgeen een gevolg is van hoogbegaafdheid. Zodoende kan het dus komen dat vele negatieve kenmerken welke we in hoofdstuk 3 hebben behandeld het gevolg zijn bij hoogbegaafdheid. Als paranormaal therapeut heb ik dus het voordeel van bepaalde gaven waardoor ik dit soort zaken bijvoorbeeld kan ‘zien’.


Aangezien er dan nog geen herkenning en/of erkenning is heeft het psychologische deel van de behandeling, de psycho-educatie en de psychotherapie, dan de hoogste prioriteit. De psycho-educatie is gericht op het leren omgaan met, en kennis en inzicht geven in, de kenmerken en de eigenschappen van hoogbegaafdheid. Door toepassing van psychotherapie en dan met name de client-centered therapie1 zal het kind bewust worden van de eigen processen. Bij deze therapie is het de bedoeling dat de cliënt zelf inzicht krijgt in zijn problemen en zijn eigen gedrag leert interpreteren.


De client-centered therapie richt zich vooral op de huidige gedragingen en houdingen (attituden) van de cliënt, waarbij wordt aangenomen dat de cliënt zelf het beste weet wat wel en niet goed voor hem is. De belangrijkste taak van de therapeut in de cliënt-centered therapie is het creëren van een sfeer waarin de cliënt zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen; dat wil zeggen: waarin de cliënt zichzelf kan zijn en zijn gevoel van eigenwaarde kan behouden. Zodoende kan ik het kind bewust gaan maken van de fasen waar het doorheen gegaan is voordat het in het ‘gevolg’ stadium (in het voorbeeld baldadigheid) is gekomen. Ik kan het kind naar de oorzaak van de problemen leiden.


Doordat de psycho-educatie en de psychotherapie in deze fase met name gericht is op het ontwikkelen van het positieve zelfbeeld van het kind zal het kind zich kunnen ontplooien zoals het werkelijk is. Dit is het proces van de zelfactualisatie of zelfverwerkelijking. Om ons voorbeeld nog even aan te halen; doordat het kind zich bewust is van de eigen processen zal het volgende gebeuren. We hebben gezien dat het kind doordat het hoogbegaafd is, zich gaat vervelen. Dit gaf in ons voorbeeld de nodige negatieve reacties met als gevolg een negatief zelfbeeld met als gevolg baldadigheid.


-30- Hoogbegaafde kinderen

Wanneer het kind zich bewust is van het feit waarom het zich verveelt, geeft dit het kind de kans aan te geven dat het zich verveelt. Ervan uitgaand dat hier goed op wordt gereageerd door de omgeving is de ketting hiermee verbroken en zullen verdere negatieve gevolgen uit kunnen blijven. Ook wanneer er niet goed door de omgeving op wordt gereageerd zal het kind niet direct als gevolg een negatief zelfbeeld krijgen wanneer het zich realiseert dat het negatieve reacties krijgt op het feit dat het zich verveelt.


De paranormaal therapeut gaat uit van een holistische benadering. Dit houdt in dat niet alleen naar de psychische aspecten en de lichamelijke aspecten (mechanistische benadering) wordt gekeken maar naar het geheel. Hierbij komt dan ook het geestelijke (spirituele) en het sociale aspect naar voren. De paranormaal therapeut “werkt” dan o.a. met de aura en de (7 hoofd)chakra’s.

Door te magnetiseren kan de paranormaal therapeut het zelfgenezend vermogen activeren. Als we met onaangename of verontrustende dingen worden geconfronteerd, proberen we zo’n probleem te negeren of te omzeilen, in een poging de invloed die het op ons heeft te minimaliseren, Dit betekent dat we de desbetreffende energieën niet volledig verwerken, zodat ze in plaats daarvan in de fijnstoffelijke lichamen moeten worden opgeslagen, vooral in de chakra’s. Zo heeft alles wat op het mentale of emotionele vlak gebeurt een energetische invloed op het etherisch lichaam (Angelo, 2000). Dit beïnvloedt op zijn beurt het stoffelijk lichaam.


De meeste onder ons zijn zich slechts bewust van een verandering op het fysieke niveau en hebben geen idee dat dit het symptoom kan zijn van een oorzaak in de fijn- en onstoffelijke lichamen. Als het proces van de opslag van negatieve energieën in een chakra niet wordt opgemerkt, hopen die energieën zich daar op en remmen de functie van het chakra.


Op den duur kan het chakra volledig worden geblokkeerd en ophouden te functioneren. Dit heeft een progressieve uitwerking op het energiesysteem, want andere chakra’s proberen het gebrek aan werkzaamheid van het geblokkeerde centrum te compenseren. Hierdoor wordt het systeem elders extra belast. Deze uitwerking kan zich manifesteren als of een emotionele of mentale stoornis, of als een lichamelijke aandoening. Omdat het energiesysteem altijd probeert het evenwicht te herstellen en ons in een staat van harmonie te brengen, stuurt het ons signalen om onze aandacht op het probleem te vestigen. Op het lichamelijke niveau gebeurt dat gewoonlijk in de vorm van pijn of de beginsymptomen van de een of andere aandoening of ziekte.


Bij hoogbegaafdheid zien we dit vaak in de vorm van de problemen zoals beschreven in hoofdstuk 3. -31- Hoogbegaafde kinderen


Bij hoogbegaafden zal de paranormaal therapeut zich met name op die chakra’s richten die met de problemen te maken hebben. (1997)

Zoals uit de tabel blijkt zijn de excessieve kenmerken en de deficiënte kenmerken bij een persoon gerelateerd aan een bepaalde chakra. Wanneer wij naar de problemen die hoogbegaafden kunnen ondervinden kijken, en de verschijnselen die daaruit voortkomen, zien wij dat deze met bepaalde chakra’s overeenkomen. De paranormaal therapeut die niet alleen de kennis van de theorie van aura’s en chakra’s kent zal dan ook bepaalde blokkeringen bij deze chakra’s kunnen constateren. Voorbeeld: hoogbegaafde kinderen blijken vaak hyperactief (ADHD verschijnselen) te hebben.


Chakra 1 zal niet optimaal functioneren, het kind is niet stabiel (geaard).


Chakra 3 zal ook geblokkeerd zijn waardoor het kind zich hyperactief gaat uiten. Over het algemeen heeft dit kind ook concentratieproblemen waarbij

chakra 6 een belangrijke rol speelt.


-32- Hoogbegaafde kinderen

Door op deze chakra’s te concentreren bij de behandeling zal het kind een stuk stabieler, rustiger en geconcentreerder worden. Uiteraard zal de paranormaal therapeut zich niet tot deze 3 chakra’s beperken. Het uiten van hyperactiviteit zal andere gevolgen met zich meebrengen welke gerelateerd zijn aan andere chakra’s. Ook doordat de andere chakra’s het gebrek aan werkzaamheid proberen te compenseren is het vooral van belang het ‘geheel’ te behandelen. Zo kan de paranormaal therapeut bij het kind door te behandelen de chakra’s deblokkeren waarbij een goede doorstroming van de energieën wordt bewerkstelligd. Gecombineerd hiermee kan met behulp van psycho-educatie en psychotherapie het kind naar een niveau worden gebracht waarbij het weer naar behoren en welzijn kan functioneren in zijn omgeving.


5.6 Samenvatting

Het allerbelangrijkste voor het hoogbegaafde kind is dat er geconstateerd wordt dat het kind hoogbegaafd is. De oorzaak van de problematiek moet eerst onderzocht worden, waarna het gevolg kan worden verklaard.


Wanneer (de oorzaak) hoogbegaafdheid wordt vermoedt zal de paranormaal therapeut het advies voor een intelligentie test geven, door middel van zo’n test kan dit bevestigd worden, wat voor het kind en de omgeving van belang is in het proces van de erkenning. De paranormaal therapeut zal het kind, maar ook de omgeving, moeten begeleiden met het proces van de erkenning. Het behandelplan zal er als volgt uitzien: • De oorzaak van de problematiek is nog niet geconstateerd; stabilisatie van het kind door middel van magnetiseren. Als het kind stabieler is zal het kind makkelijker bereikbaar worden voor de paranormaal therapeut. Vervolgens zal alsnog geconstateerd kunnen worden dat het kind hoogbegaafd is. • De oorzaak van de problematiek is wel geconstateerd, het kind is hoogbegaafd: Psycho-educatie; inzicht en kennis verlenen van de theorie/problematiek van de hoogbegaafdheid. Psychotherapie; cliënt-centered therapie; dat de cliënt zelf inzicht krijgt in zijn problemen en zijn eigen gedrag leert interpreteren. Magnetiseren; de chakra’s deblokkeren waarbij een goede doorstroming van de energieën wordt bewerkstelligd.


Arthura: Ik werk met de 13 chakra's voor het Aqua kind en volwassenen.

Ik kan de energielijnen, blokkades lezen en zien in kleur, vorm en geluid. Herstellen en energie geven waar nodig is. Dit schrijven hierboven bevat veel goede informatie, maar het is wel van 1997, inmiddels zijn er nieuwe aanvullingen op dit schrijven. Testen kunnen juist tegenwerken. Daar mag nog veel in onderzocht worden, gelijkgestemde mogen elkaar vinden en hoe don ze dat? Door een test? Nee gewoon omdat ze herkenning krijgen in wie ze zijn. Dat is het belangrijkste, zodat ze sociaal niet vereenzamen. De wereld verandert drastisch en daardoor komen deze Aqua's tevoorschijn. En zij gaan de nieuwe wereld vormen en nieuwe idee aandragen. Zodat het grote geheel weer in balans komt. ook mijn taal wordt niet door iedereen begrepen, maar wel door degene die dit begrijpen. En zo vinden we elkaar.


De term hoogbegaafdheid is op late leeftijd bij mij gekomen en dit bracht veel inzicht. Ook de combi met hooggevoeligehid en paranormaal bewustzijn brachten duidelijkheid bij mij.


Welkom Aqua mens en kindComments


 ARCHIEF
bottom of page